کالیبراسیون دستگاه ضربه (آیزود و چارپی)

آزمایشگاه کالیبراسیون رسام

روش آزمون ضربه بر اساس استاندارد ISO 148-1

جهت انجام آزمون نمونهبایدبهصورتقائمدرمقابلسنداندستگاهآزمونقرارگیردبهگونهایکهصفحهیتقارنشیاردرمحدوده 5/0 میلیمتریصفحهیمرکزیسندانهاباشد . نوک چکشبایددرصفحهیتقارنشیارودرطرفمقابلآنباشد.         دمایآزمون   آزمونهابایددردمای 23± درجه سانتیگراد انجامشوند،مگراینکهدمای دیگری مشخص شده باشد در این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 141 بازدید
اسفند 96
1 پست
آذر 96
2 پست
آبان 90
1 پست
خرداد 90
2 پست